Juvenilas lokalizētas sklerodermijas dzīves kvalitātes novērtējuma instrumenta (Localised Scleroderma Quality of Life- LoSQI) starpkulturāla pielāgošana un apstiprināšana.

Project Details

Description

Pētījums ir Eiropas Pediatru Reimatologu biedrības (PRES) darba grupas multicentrisks pētījums sadarbībā ar CARRA sklerodermijas darba grupas dalībniekiem. Pētījuma mērķis ir pielāgot un apstiprināt LoSQI juvenilās lokalizētās sklerodermijas pacientiem starpkulturāli.
StatusActive
Effective start/end date1/09/221/09/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.