Mācību moduļa “Mācību darba organizācijas formas” izstrāde un tā īstenošana mācību kursā “Mācību darba organizācijas formas”

  Project Details

  Description

  Līgumdarbi tiek veikti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā iepirkuma konkursa “Diasporas skolotāju izglītības tālmācības programmas “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs” izstrāde un realizācija” (ID Nr. IZM2020/11) rezultātiem.
  StatusActive
  Effective start/end date27/11/2030/06/25

  Keywords

  • Latvian language
  • diaspora
  • mācību modulis
  • Mācību darbs

  Field of Science

  • 6.2 Languages and Literature
  • 5.3 Educational sciences

  Smart Specialization Area

  • Social sciences and humanities as fields with horizontal impact on RIS3

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.