MRI volumetry results among patients with multiple sclerosis and its correlation with clinical status during 5-year period /Klīniskā stāvokļa izvērtēšanaun korelācijaar volumetrijas mērījumiem dinamikā glvas smadzeņu magnētiskāsrezonanses izmeklējumos pacientiem ar dažādām multiplās sklerozes norizes formām

  • Balodis, Arturs (Project leader)
  • Grabovska, Dagnija (Assistant (student))
  • Naudiņš, Edgars (Expert)
  • Millers, Andrejs (Expert)
  • Strautmane, Sintija (Assistant (student))

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry