Bioloģija I: pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai

Dace Bērtule (Compiler), Daiga Martinsone (Compiler), Erika Nagle (Compiler), Anita Rozenblate (Compiler), Liene Sabule (Compiler), Vēsma Vijupe (Compiler), Inita Kriškāne (Reviewer), Tārs Selga (Scientific Reviewer)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Bioloģijas pamatkursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumus Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus Dabaszinātņu mācību jomā. Programmā iekļauti: kursa mērķis un uzdevumi, mācību saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, mācību satura apguves norise, ieteikumi mācību darba organizācijai.
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherValsts izglītības satura centrs
Number of pages57
ISBN (Electronic)9789934540929
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Field of Science*

  • 1.6 Biological sciences

Publication Type*

  • 2.4. Other books (including school textbooks, popular science literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Cite this