Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze

Translated title of the contribution: Criminogenic Manifestations of Football Fans and Prevention: Latvian and Foreign Experience

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Promocijas darbs “Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze” pēc sava satura ir daudzpusējs kriminoloģiskais pētījums par jaunu sociālo parādību – futbola fanu subkultūru. Futbola fanu kriminogēnās izpausmes ir prettiesiskas un kaitīgas, jo apdraud cilvēku attiecību sistēmu sabiedrībā, sabiedrisko mieru, normālus apstākļus darbam un atpūtai, kā arī personas tiesību un likumīgo interešu realizēšanu. Papildus var arī tikt nodarīts kaitējums personas dzīvībai un veselībai, fizisku un juridisku personu mantiskajām interesēm. Latvijas Republikā kā Eiropas Savienības dalībvalstī arī tiek organizētas starptautiska mēroga sacensības, līdz ar to tāda fenomena kā futbola fanu kriminogēno izpausmju pētīšana ir aktuāla un nepieciešama, jo līdzīga akadēmiskā pētījuma Latvijā līdz šim vēl nav bijis. Pētnieciskā darba mērķis ir izstrādāt pētījumu, ietverot tajā teorētisko un praktisko kompleksu par futbola fanu kriminogēno izpausmju kriminoloģiskajām problēmām, kā arī sniegt priekšlikumus to risināšanai. Kriminoloģiskās izpētes procesā svarīgs ir gan pieejas kompleksums, gan mijiedarbības principi. Pētot futbola fanu kriminogēnās izpausmes, plaši izmantoti dažādi statistikas dati un pētījumi. Pētījumā veikta futbola fanu kriminogēno izpausmju kā sociālās un tiesiskās parādības kriminoloģiskā izzināšana: futbola fanu kā kriminoloģiskā pētījuma objektu analīze, sniegts futbola fanu kriminogēno izpausmju kriminoloģiskais raksturojums, kā arī futbola fanu iespējamo kriminogēno izpausmju preventīvo pasākumu izpēte. Promocijas darba ietvaros ir apkopota zinātniskā literatūra un raksti kriminoloģijā, krimināltiesībās, socioloģija un psiholoģijā. Promocijas darba rezultātā ir izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi futbola fanu kriminogēno izpausmju izpētes jomā, kā arī caur kriminoloģiskās izpētes pieeju piedāvāts sporta likuma, sporta jomas regulējuma pilnveidošanas ievirzes vektors. Promocijas darba struktūru veido ievads, trīs nodaļas, kas ir sadalītas apakšnodaļās, un nobeigums, kurā ietilpst secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras avotu saraksts un pielikumi
Translated title of the contributionCriminogenic Manifestations of Football Fans and Prevention: Latvian and Foreign Experience
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
  • Lieljuksis, Aldis, First/Primary/Lead supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Keywords*

  • tiesību zinātnea
  • promocijas darba kopsavilkums
  • futbola fani
  • kriminogēnas izpausmes
  • kriminoloģiska izpēte
  • sporta kriminoloģija
  • kriminoloģija

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 4. Doctoral Thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Criminogenic Manifestations of Football Fans and Prevention: Latvian and Foreign Experience'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this