Ekoloģiskā kriminoloģija (Ekokriminoloģija): Mūsdienu kriminoloģiskais ietvars

Translated title of the contribution: ENVIRONMENTAL CRIMINOLOGY (ECOCRIMINOLOGY): CONTEMPORARY CRIMINOLOGICAL FRAMEWORK

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Mūsdienu kriminoloģijas ietvaros pastāv noziedzības veidu daudzveidība. Raksta ietvaros autori sniedz ieskatu ekoloģiskās kriminoloģijas būtībā. Pētījuma mērķis ir, analizējot ekoloģiskās noziedzības teorētiskos un praktiskos aspektus, izpētīt un novērtēt ekoloģiskās noziedzības kriminoloģisko tvērumu. Mērķa sasniegšanai jāizpilda šādi pētījuma uzdevumi: parādīt ekoloģiskās noziedzības saturu un novērtēt ekoloģiskās noziedzības nozīmi. Kriminoloģiskās realitātes parādību un likumsakarību izziņai tiek izmantotas vairākas zinātniskās pētniecības metodes: speciālās un juridiskās literatūras avotu referatīva analīze; monogrāfiskā metode, indukcija un dedukcija. Pētījuma bāze ir dažādos pētījumos izdarītie secinājumi, zinātnieku un speciālistu atziņas un viedokļi.
Autori norāda, ka ekoloģiskā noziedzība nodara neaizstājamu un dažkārt neatgriezenisku kaitējumu sabiedrības un indivīda interesēm, pārkāpj Satversmē garantētās tiesības uz labvēlīgu vidi, un pazemina sabiedrības un valsts drošības līmeni.
Autori secina, ka ekoloģiskās kriminoloģijas apakšnozare ir nozīmīga kriminoloģijas sastāvdaļa. Ekoloģiskās noziedzības jeb vides kriminoloģijas kriminoloģiskais raksturojums kā atsevišķas noziedzības veida izpēte, veicina atbilstošu prevencijas pasākumu izstrādi, sekmē tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitāti un palīdz paaugstināt indivīda un sabiedrības ekoloģiski tiesiskās apziņas līmeni.
Translated title of the contributionENVIRONMENTAL CRIMINOLOGY (ECOCRIMINOLOGY): CONTEMPORARY CRIMINOLOGICAL FRAMEWORK
Original languageLatvian
Title of host publicationDaugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums
Subtitle of host publicationStarptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2019" materiāli
EditorsV. Meņšikovs
Place of PublicationDaugavpils
PublisherDaugavpils Universitāte
Pages117-134
Number of pages17
VolumeII daļa
ISBN (Print)2255-8853
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes
Event14th International Academic Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" - Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvia
Duration: 11 Oct 201912 Oct 2019
Conference number: 14
https://old.du.lv/events/registracija-14-starptautiskai-zinatniskai-konferencei-socialas-zinatnes-regionalajai-attistibai-2019/
https://kurpes.lv/pasakums/14-starptautiska-zinatniska-konference-socialas-zinatnes-regionalajai-attistibai-2019
https://docplayer.lv/194245028-14-starptautisk%C4%81s-zin%C4%81tnisk%C4%81s-konferences-soci%C4%81l%C4%81s-zin%C4%81tnes-re%C4%A3ion%C4%81lajai-att%C4%ABst%C4%ABbai-2019-programma.html

Conference

Conference14th International Academic Conference "Social Sciences for Regional Development 2019"
Country/TerritoryLatvia
CityDaugavpils
Period11/10/1912/10/19
Other14. Starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2019"
Internet address

Keywords*

  • ekoloģija
  • vide
  • kriminoloÏija
  • noziedzīgs nodarījums
  • ekoloÏiskā noziedzība
  • ekoloģiskais noziedzīgais nodarījums

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Fingerprint

Dive into the research topics of 'ENVIRONMENTAL CRIMINOLOGY (ECOCRIMINOLOGY): CONTEMPORARY CRIMINOLOGICAL FRAMEWORK'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this