Integrētā mārketinga komunikācija Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēžu uzņēmumos ilgtspējīgas attīstības kontekstā: promocijas darba kopsavilkums

Translated title of the contribution: Integrated Marketing Communication at Latvian Food Retail Chains in the Context of Sustainable Development : summary of doctoral thesis

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Promocijas darbā pētīta integrētā mārketinga komunikācija ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Pētījumā konstatētas problēmas un rasti risinājumi integrētā mārketinga komunikācijas ilgtspējīgai attīstībai pilnveidei. Sīkāk izskatīti jautājumi, kas saistīti ar integrētā mārketinga komunikācijas lomu, tās nozīmi un ietekmi uz pieprasījumu, pircēju rīcību tirgū, pircēju pirkšanas lēmumiem. Veikta Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēžu uzņēmumu vadošo mārketinga speciālistu aptauja par integrētā mārketinga komunikācijas lietošanu, tās ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību. Veikta pircēju aptauja par integrētā mārketinga komunikācijas ilgtspējīgai attīstībai ietekmi uz pircēju pirkšanas lēmumiem. Identificēti pircēju pirkšanas lēmumus ietekmējošie kompleksie faktori ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kā rezultātā sagatavoti priekšlikumi integrētā mārketinga komunikācijas pilnveidei un izmantošanai. Izstrādāts integrētā mārketinga komunikācijas konceptuālais modelis ilgtspējīgai attīstībai.
Promocijas darba mērķis – pamatojoties uz integrētā mārketinga komunikācijas procesa dažādajām pieejām produktu virzīšanā un komunikācijā ar pircēju,
novērtēt integrētā mārketinga komunikācijas instrumentu ietekmi uz ilgtspējīgu
attīstību un izstrādāt konceptuālo pieeju Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības
veikalu ķēžu uzņēmumiem integrētā mārketinga komunikācijas realizēšanai, kas
vērsta uz sociālo atbildību, vides saglabāšanu un ekonomikas attīstību.
Promocijas darba pirmajā daļā analizēta zinātniskā izpratne par integrētā
mārketinga komunikāciju, tās lomu un nozīmi, pētītas integrētā mārketinga
komunikācijas pieejas, analizētas attīstības tendences mārketingā un integrētā
mārketinga komunikācijā, klasificēti integrētā mārketinga komunikācijas instrumenti. Rezultātā izstrādāts integrētā mārketinga komunikācijas procesa modelis.
Promocijas darba otrajā daļā analizēta ilgtspējīgas attīstības būtība un
nozīme – ekonomikas, vides un sabiedrības loma un tās elementu mijiedarbība.
Pētīta mārketinga ilgtspējīgai attīstībai būtība uzņēmumā, tā koncepta attīstība,
kā arī aktualizēta integrētā mārketinga komunikācijas loma ilgtspējīgā attīstībā.
Apkopoti integrētā mārketinga komunikācijas instrumenti izmantošanai ilgtspējīgas attīstības kontekstā, veikta to klasifikācija un izstrādāts integrētā mārketinga komunikācijas ilgtspējīgai attīstībai procesa modelis.
Promocijas darba trešajā daļā veikta Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības
nozares un veikalu ķēžu uzņēmumu analīze. Veikta pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēžu uzņēmumu vadošo mārketinga speciālistu aptauja, iegūts vērtējums par integrētā mārketinga komunikācijas veidošanu un lietošanu, ietekmi uz
pieprasījumu, kā arī lomu ilgtspējīgā attīstībā. Savukārt, pamatojoties uz veikto
pircēju aptauju par integrētā mārketinga komunikācijas instrumenta ilgtspējīgai
attīstībai ietekmi uz pircēju pirkšanas lēmumiem ilgtspējīgas attīstības kontekstā, novērtēti autores apkopotie un klasificētie integrētā mārketinga komunikācijas instrumenti ilgtspējīgai attīstībai, to ietekme uz pircēju pirkšanas lēmumiem, identificēti pircēju pirkšanas lēmumus ietekmējošie kompleksie faktori ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Veikta aptauju datu salīdzinošā analīze, kā rezultātā izstrādāts un aprobēts integrētā mārketinga komunikācijas konceptuālais modelis ilgtspējīgai attīstībai. Darba nobeigumā izklāstīti secinājumi un sniegti priekšlikumi.
Promocijas darbs izstrādāts latviešu valodā, sastāv no ievada, 3 galvenās daļas
veidojošām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un
20 pielikumiem. Darbā ir ievietotas 19 tabulas, 39 attēli, kas apkopoti kopējā pētījumā uz 241 lapas. Bibliogrāfijas sarakstā ir iekļauti 254 izmantotās literatūras avoti.
Translated title of the contributionIntegrated Marketing Communication at Latvian Food Retail Chains in the Context of Sustainable Development : summary of doctoral thesis
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
 • Batraga, Anda, First/Primary/Lead supervisor, External person
Place of PublicationRīga
Publisher
Print ISBNs978-9934-18-461-1
Publication statusPublished - 2019

Keywords*

 • sustainability
 • sustainable development
 • sustainable marketing
 • integrated marketing communication
 • integrated marketing communication for sustainability
 • integrated marketing communication model
 • integrated marketing communication tools
 • buyer survey
 • quantitative and qualitative analysis
 • quantitative research

Field of Science*

 • 5.2 Economy and Business

Publication Type*

 • 4. Doctoral Thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Integrated Marketing Communication at Latvian Food Retail Chains in the Context of Sustainable Development : summary of doctoral thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this