Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā: kopsavilkums

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Promocijas darbs “Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā” ir zinātnisks pētījums, kurā ir padziļināti un sistēmiski analizēti jautājumi, kas izriet no nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesiskajām attiecībām. Promocijas darba gaitā tiek analizēts nepilngadīgo pacientu īpašais statuss ārstniecības procesā, ārstniecības personu tiesību raksturojums nepilngadīgo pacientu ārstēšanā, kā arī analizēti nepilngadīgo personu tiesību aizsardzības pamatprincipi ārstniecības procesā un tiesiskā regulējuma piemērošanas problēmas attiecībā uz nepilngadīgo pacientu tiesībām. Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātikas jautājums no nepilngadīgo pacientu kā īpašas pacientu grupas tiesību un interešu aizsardzības skatpunkta Latvijā vēl nav bijis pētīts. Lai arī veselība ir viena no katra cilvēka, tostarp nepilngadīga pacienta, pamatvērtībām, ar kuru dažādās tiesību jomās rodas virkne tiesiska rakstura problēmjautājumu, nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu savstarpējo attiecību un to tām izrietošo problēmu risināšanai nav bijusi pievērsta pienācīga uzmanība. Līdz ar to daudzas promocijas darbā aplūkotās tēmas ir vērstas uz potenciālo un jau esošo problēmjautājumu risināšanu. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt zinātnisku pētījumu par nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātiku, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma uzlabojumiem, kā arī radīt teorētisko bāzi nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību pilnveidošanai ārstniecības procesā. Promocijas darbu veido ievads, piecas nodaļas, kas ir sadalītas apakšnodaļās, un nobeigums, kurā ietilpst secinājumi un priekšlikumi, kā arī pateicības, izmantotās literatūras avotu saraksts un pielikumi. Promocijas darbā tika analizēti starptautiskie, nacionālie un ārvalstu tiesību akti, Latvijas tiesu prakse, judikatūras, tiesību doktrīnas un citi pieejamie juridiskās prakses materiāli, izmantojot literatūru latviešu, angļu un krievu valodā. Promocijas darba tapšanas gaitā tika aptaujātas ārstniecības personas un noskaidrots viņu viedoklis attiecībā uz profesionālajām zināšanām nepilngadīgo pacientu tiesību aizsardzības jautājumos. Promocijas darbā ir identificēti problēmjautājumi, kas izriet no ārstniecības personu un nepilngadīgo pacientu tiesiskajām attiecībām, formulēti priekšlikumi tiesiskā regulējuma pilnveidošanai Latvijā, kā arī radīta teorētiskā bāze nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību pilnveidošanai ārstniecības procesā.
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
  • Kudeikina, Inga, First/Primary/Lead supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Keywords*

  • juridiskā zinātne
  • civiltiesības

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 4. Doctoral Thesis

Cite this