Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā

Translated title of the contribution: The Problems of Legal Relations of Minor Patients and Medical Practitioners During the Process of Medical Treatment.

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Promocijas darbs “Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību
problemātika ārstniecības procesā” ir zinātnisks pētījums, kurā ir padziļināti un sistēmiski
analizēti jautājumi, kas izriet no nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesiskajām
attiecībām. Promocijas darba gaitā tiek analizēts nepilngadīgo pacientu īpašais statuss
ārstniecības procesā, ārstniecības personu tiesību raksturojums nepilngadīgo pacientu
ārstēšanā, kā arī analizēti nepilngadīgo personu tiesību aizsardzības pamatprincipi ārstniecības
procesā un tiesiskā regulējuma piemērošanas problēmas attiecībā uz nepilngadīgo pacientu
tiesībām.
Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātikas
jautājums no nepilngadīgo pacientu kā īpašas pacientu grupas tiesību un interešu aizsardzības
skatpunkta Latvijā vēl nav bijis pētīts. Lai arī veselība ir viena no katra cilvēka, tostarp
nepilngadīga pacienta, pamatvērtībām, ar kuru dažādās tiesību jomās rodas virkne tiesiska
rakstura problēmjautājumu, nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu savstarpējo attiecību
un to tām izrietošo problēmu risināšanai nav bijusi pievērsta pienācīga uzmanība. Līdz ar to
daudzas promocijas darbā aplūkotās tēmas ir vērstas uz potenciālo un jau esošo
problēmjautājumu risināšanu.
Promocijas darba mērķis ir izstrādāt zinātnisku pētījumu par nepilngadīgo pacientu un
ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātiku, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma
uzlabojumiem, kā arī radīt teorētisko bāzi nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu
tiesisko attiecību pilnveidošanai ārstniecības procesā.
Promocijas darbu veido ievads, piecas nodaļas, kas ir sadalītas apakšnodaļās, un
nobeigums, kurā ietilpst secinājumi un priekšlikumi, kā arī pateicības, izmantotās literatūras
avotu saraksts un pielikumi.
Promocijas darbā tika analizēti starptautiskie, nacionālie un ārvalstu tiesību akti,
Latvijas tiesu prakse, judikatūras, tiesību doktrīnas un citi pieejamie juridiskās prakses
materiāli, izmantojot literatūru latviešu, angļu un krievu valodā. Promocijas darba tapšanas
gaitā tika aptaujātas ārstniecības personas un noskaidrots viņu viedoklis attiecībā uz
profesionālajām zināšanām nepilngadīgo pacientu tiesību aizsardzības jautājumos.
Promocijas darbā ir identificēti problēmjautājumi, kas izriet no ārstniecības personu un
nepilngadīgo pacientu tiesiskajām attiecībām, formulēti priekšlikumi tiesiskā regulējuma
pilnveidošanai Latvijā, kā arī radīta teorētiskā bāze nepilngadīgo pacientu un ārstniecības
personu tiesisko attiecību pilnveidošanai ārstniecības procesā.
Translated title of the contributionThe Problems of Legal Relations of Minor Patients and Medical Practitioners During the Process of Medical Treatment.
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
  • Kudeikina, Inga, First/Primary/Lead supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Keywords*

  • juridiskā zinātne
  • civiltiesības

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 4. Doctoral Thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Problems of Legal Relations of Minor Patients and Medical Practitioners During the Process of Medical Treatment.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this