Noziedznieka kriminālā profilēšana: kriminoloģiskais raksturojums

Translated title of the contribution: OFFENDER PROFILING: CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Kriminoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta noziedzības fenomenu kopumā un atsevišķus tās elementus. Noziedzība kā specifisks un sarežģīts noziedzīgu nodarījumu kopums novērtējams pēc vairākiem elementiem: pēc tās veida, izdarīšanas paņēmieniem, kaitīguma, sociālās bīstamības, kaitīgajām sekām, un pēc noziedznieka personības. Noziedznieka personības kriminoloģiskā izpēte tiek realizēta, lai konstatētu un novērtētu tās individuālās īpatnības, kuras rada noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Īpaši nozīmīgs tiesībsargājošo iestāžu darbā ir noziedznieka kriminālā profilēšana. Noziedzīgs nodarījums tiek pastrādāts, pastāvot noziedznieka pārmērīgi palielinātai vajadzību izpausmei sabiedrībai nepieņemamā veidā.
Pētījuma mērķis ir, raksturot kriminālās profilēšanas kriminoloģisko aspektus. Pētījuma bāze ir dažādos pētījumos izdarītie secinājumi, zinātnieku un speciālistu atziņas un viedokļi. Pētījuma gaitā izmantotas vairākas zinātniskās pētniecības metodes: speciālās un juridiskās literatūras avotu referatīva analīze; monogrāfiskā metode, indukcija un dedukcija.
Autore norāda, ka noziedznieka profilēšana ir krimināltiesiska un psiholoģiska kompleksa metode, ko izmanto, lai noteiktu noziedznieka uzvedības tendences, personības iezīmes un demogrāfiskās īpatnības, kā arī, lai prognozētu noziedznieka turpmākās darbības. Tādejādi arī novēršot turpmākās noziedzīgās darbības.
Translated title of the contributionOFFENDER PROFILING: CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
Original languageLatvian
Title of host publicationDaugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums
Subtitle of host publicationStarptautiskās zinātniskās konferences "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020" materiāli
EditorsV. Meņšikovs
Place of PublicationDaugavpils
PublisherDaugavpils Universitāte
Pages21-36
Number of pages14
VolumeII.daļa
ISBN (Print)2255-8853
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes
Event15th International Academic Conference “Social Sciences for Regional Development 2020” - Daugavpils, Latvia
Duration: 9 Oct 202010 Oct 2020
Conference number: 15
https://docplayer.lv/228922846-15-starptautisk%C4%81s-zin%C4%81tnisk%C4%81s-konferences-soci%C4%81l%C4%81s-zin%C4%81tnes-re%C4%A3ion%C4%81lajai-att%C4%ABst%C4%ABbai-2020-programma.html

Conference

Conference15th International Academic Conference “Social Sciences for Regional Development 2020”
Country/TerritoryLatvia
CityDaugavpils
Period9/10/2010/10/20
Other15. Starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2020"
Internet address

Keywords*

  • kriminoloģija
  • noziedznieka profil
  • profilēšana
  • noziedznieks
  • noziedzība,

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Fingerprint

Dive into the research topics of 'OFFENDER PROFILING: CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this