Pacientu autonomijas krimināltiesiskā aizsardzība Latvijā: vai nepieciešama jauna norma Krimināllikumā?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Downloads (Pure)

Abstract

Raksts ir turpinājums problēmas izpētei par pacienta tiesību aizsardzību krimināltiesībās. Darbā izpētītas Krimināllikuma normas, kurās paredzēta ārstniecības personu atbildība par ārstniecību bez pacienta piekrišanas. Tikai Krimināllikuma 135. pantā expresis verbis paredzēta atbildība par aborta izdarīšanu pret grūtnieces gribu. Citos gadījumos atbildība var iestāties, vienīgi konstatējot ārstniecības procesā prettiesiski nodarītas vismaz vidēji smaga miesas bojājuma sekas. Tiesu nolēmumos jautājums par informētās piekrišanas esamību netiek skarts, tādēļ faktiskā situācija ir neskaidra. Jāatzīmē, ka tiesiskais regulējums ir atšķirīgs no tādām Eiropas valstīm kā Polija, Portugāle un Lihtenšteina, kur paredzēta kriminālatbildība ne tikai par pacientam nodarītu kaitējumu veselības aprūpē, bet arī par to, ja ārstniecība veikta bez pacienta piekrišanas situācijās, kad tā bija nepieciešama, jo tika prettiesiski aizskartas pamattiesības. Autora ieskatā, pētnieciskais darbs ir jāturpina, apzinot citu valstu pieredzi un faktisko situāciju pirms priekšlikumu izvirzīšanas kriminālatbildības paredzēšanai Krimināllikumā. The article is a follow-up to the study on the protection of patients’ rights under the criminal law. The article examines the provisions of the Criminal Law which legislates liability of medical practitioners for medical treatment without the patient’s consent. Only Section 135 of the Criminal Law ‘expresis verbis’ provides for liability for abortion against the will of a pregnant woman. In other cases, liability may only arise in cases where at least moderate bodily injury has been caused during medical treatment. Court judgements do not address the issue of the informed consent, consequently, the factual situation is unclear. It should be noted that the legal framework differs from such European countries as Poland, Portugal and Liechtenstein, where criminal liability is imposed not only for the harm caused to the patient in healthcare, but also for treatment without the patient’s consent in situations where it was necessary because the fundamental rights have been unlawfully infringed. The author considers that the research should be continued by identifying experience of other countries and the actual situation prior to putting forward a recommendation to impose criminal liability under the Criminal Law.
Original languageLatvian
Pages (from-to)49-66
Number of pages18
JournalSocrates
Volume19
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords*

  • Satversme
  • Krimināllikums
  • informētā piekrišana

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Cite this