Tehnoloģiskā neitralitāte – tiesiskas valsts principa neatņemama sastāvdaļa informācijas sabiedrības laikmetā

Translated title of the contribution: Technological Neutrality: an Integral Part of the Rule of Law in the Age of Information Society

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Tiesību principus kā pastāvīgus tiesību avotus ir pētījuši daudzi Latvijas tiesībzinātnieki, piemēram, profesore Daiga Rezevska, Valsts prezidents Egils Levits, profesore Ineta Ziemele u. c. Jau kopš 1994. gada Satversmes tiesa konsekventi savā doktrīnā vispārīgos tiesību principus ir atzinusi par noteikumu, kas ierobežo likumdevēja rīcības brīvību. Praksē, ja runā par vispārīgo tiesību principiem, visbiežāk piemin tiesiskumu, taisnīgumu, vienlīdzību un samērīgumu. Taču, attīstoties tiesību doktrīnai, ir atzīts, ka Satversmes pirmajā pantā noteiktais, ka Latvija ir demokrātiska tiesiska valsts, ir uzskatāms par pamatnormu, no kuras tiek atvasināti vispārīgie tiesību principi. 21. gadsimtā, ko daudzi pamatoti dēvē par digitālo gadsimtu, ir radušies jautājumi par vispārīgo tiesību principu saturu šajā informācijas sabiedrības laikmetā. Informācijas sabiedrību nosacīti raksturo trīs faktori: tehnoloģijas, globalizācija un informācija. Neviens no tiem pēc savas pirmatnējās būtības nav juridisks. Taču šie faktori pirmo reizi ir radījuši situāciju, ka jaunie tehnoloģiskie risinājumi tiecas iziet ārpus juridiskās kontroles robežām, apdraudot sabiedrības tiesiskumu un taisnīgumu. Tāpēc demokrātiskai sabiedrībai ir īpaši svarīgi, lai tiesību politikas veidotāji, apzinoties šos riskus, attīstītu tehnoloģiski neitrālu valsts tiesību politiku. Šādas politikas īstenošanu valsts var īstenot tikai tad, ja tehnoloģiskās neitralitātes princips tiek atzīts par vispārīgo tiesību principu, kas izriet no Satversmes 1. panta. General principles of law have been studied by many Latvian scholars including, professor Daiga Rezevska, Egils Levits, professor Ineta Ziemele, and many others. Since 1994, Constitutional Court of the Republic of Latvia has consistently recognized the general principles of law in its doctrine as a provision that restricts the freedom of action of the legislator. In practice, when talking about the general principles of law, most often the rule of law, justice, equality, proportionality have been mentioned. However, as the doctrine of law develops, four overriding principles are also defined in Latvian constitutional law: (1) democratic state system; (2) rule of law; (3) socially responsible state; (4) nation state, which is not reflected in the text of the Satversme, but as an idea falls within the core of the Satversme. The 21st century, which many call the digital age, has raised questions about the content of general legal principles in this role in the information society. This era is relatively characterized by three factors: technology, globalization and information. None of these is legal in nature. However, these factors have, for the first time, created a situation where new technological solutions threaten to go beyond legal control, jeopardizing the rule of law and justice in society. Therefore, in a democratic society, it is essentially important that legal policy makers are aware of these risks and develop state legal policy in technology-neutral path. In order to reach such a goal, the principle of technological neutrality shall be recognized as a general principle of law, which derives from Article 1 of the Satversme.
Translated title of the contributionTechnological Neutrality: an Integral Part of the Rule of Law in the Age of Information Society
Original languageLatvian
Pages (from-to)9-17
Number of pages9
JournalSocrates
Volume16
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2020

Keywords*

  • legal policy
  • general principles of law
  • technological neutrality
  • law governed state

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Technological Neutrality: an Integral Part of the Rule of Law in the Age of Information Society'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this