Terorisma tiesiskā regulējuma problēmas

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Terorisma draudi pēdējos gados ir pieauguši un kļuvuši daudzpusīgāki, tie ir viens no visnopietnākajiem universālo vērtību – cilvēka cieņas, brīvības, līdztiesības un solidaritātes, cilvēktiesību un pamatbrīvību – pārkāpumiem un viens no visnopietnākajiem uzbrukumiem demokrātijas un tiesiskuma principiem. Teroristiskās vardarbības akti ir noziegumi pret sabiedrisko drošību un mieru. Saukt pie atbildības par tiem var saskaņā ar vispārējām krimināltiesiskām normām par slepkavību, sprādzienu organizāciju un citiem vardarbīgiem noziegumiem bez nepieciešamības pierādīt speciālo teroristisko nodomu – tieši iebaidīt iedzīvotājus vai ietekmēt valdību veikt vai neveikt noteiktas darbības. Daudzas personas, kuru izdarīto noziedzīgo nodarījumu pazīmes liecina par vēlmi ietekmēt valdību vai iebaidīt iedzīvotājus, sekmīgi notiesātas, nepiemērojot speciālos antiteroristiskos likumus. Speciālās normas tiek pieņemtas, lai dotu iespēju saukt pie atbildības visu ar teroristisko darbību saistīto personu loku: organizatorus, vadītājus, vervētājus un atbalstītājus. Laika gaitā katrā pasaules valstī ir izveidojusies sava krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību sistēma. Nozīmīgākie krimināltiesību attīstību ietekmējošie faktori ir valsts ģeogrāfiskais stāvoklis, vēsture un sabiedrības attīstība, valstu nacionālās īpatnības un specifiskās iezīmes, noziedzības struktūra un tās jaunās izpausmes. Krimināltiesību attīstības virzienus ietekmē starptautisko un reģionālo organizāciju izveide un darbība, kā arī politisko procesu attīstības tendences pasaulē. Ir svarīgi izveidot pienācīgus instrumentus, lai aizsargātu Eiropas Savienības (ES) pilsoņus un visus ES iedzīvotājus un novērstu šādus pārkāpumus efektīvā un samērīgā veidā, kas ir pietiekams, lai risinātu apdraudējumu, ar ko saskaras ES, vienlaikus saglabājot sabiedrības modeli, kurā valda plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un līdztiesība. Terrorist threat has grown and evolved in recent years. Acts of terrorism constitute one of the most serious violations of universal values: human dignity, freedom, equality and solidarity, human rights and fundamental freedoms, and they also represent one of the most serious attacks on the principles of democracy and the rule of law. Acts of terrorist violence are crimes against public security and peace. They can be prosecuted in accordance with the general criminal law provisions on murder, organisation of explosions and other violent crimes, without the need to prove the special terrorist intent to intimidate the population directly or influence the government to take or not to take certain actions. A large number of people whose criminal characteristics make it possible to see a desire to influence the government or to intimidate the population have been successfully convicted without applying special anti-terrorist laws. The special rules are adopted to enable the entire spectrum of persons involved in terrorist activity to be brought to justice: organisers, managers, recruiters, supporters. Over time, each country in the world has developed its own criminal law and criminal justice system. The most important factors affecting the development of criminal law include: geographical location, history and societal development of the country, national specificities and specific features of the country, structure of crime and its new manifestations. Developments in criminal law are influenced by the establishment and functioning of international and regional organisations and developments in political processes around the world. It is important to have adequate tools in place to protect EU citizens and all people living in the EU and counter such violations in an effective and proportionate manner, which are adequate to meet up to the threats the EU is confronted with, while preserving a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality prevail.
Original languageEnglish
Pages (from-to)76-89
Number of pages14
JournalSocrates
Volume19
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords*

  • : krimināltiesības
  • vardarbība
  • terorisms

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Terorisma tiesiskā regulējuma problēmas'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this