Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) loma starptautiskās tirdzniecības attīstībā: starptautiskās tirdzniecības tiesību vēsture, problēmas un perspektīvas. Promocijas darba kopsavilkums

Translated title of the contribution: The Role of the WTO in the Development of International Trade: History, Problems and Perspectives of International Trade Law. Summary of the Doctoral Thesis

Giga Abuseridze

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Šī promocijas darba tēma ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) loma starptautiskās tirdzniecības attīstībā: starptautiskās tirdzniecības tiesību vēsture, problēmas un perspektīvas. Darba mērķis ir izpētīt PTO lomu starptautiskās tirdzniecības attīstībā, apskatīt tirdzniecības strīdu risināšanas iespējas PTO likumu ietvaros, identificēt strīdu izskatīšanas izpratnes (DSU) stiprās un vājās puses, noteikt jaunattīstības valstu statusu, kā arī izstrādāt rekomendācijas PTO likumdošanas uzlabošanai, ievērojot godīgas tirdzniecības principus. Promocijas darbs sastāv no četrām nodaļām: Pirmajā nodaļā aplūkota starptautiskā tirdzniecība un PTO likumdošanas galvenie aspekti, analizēti starptautiskās tirdzniecības noteikumi, definēta PTO tirdzniecības politikas stratēģija un tiesiskā plurālisma un savstarpējās likumības principi, izveidota starptautisko tiesību normu korelācija PTO likumdošanas ietvaros. Šajā nodaļā arī apskatīti tirdzniecības spriedzes piemēri, identificētas problēmas un izaicinājumi un izstrādāti priekšlikumi to risināšanai. Otrajā nodaļā, mēģinot noteikt jaunattīstības valstu statusu PTO, tiek pētīta “jaunattīstības valstu” kategorija Pasaules Bankas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ietvaros. Tajā arī analizēta jaunattīstības valstu pieredze saistībā ar Vienošanās par strīdu noregulēšanu (DSU) lēmumu izpildi un ieteikts vairāk konsultēties un izmantot DSU mediāciju, lai piešķirtu Strīdu izšķiršanas struktūrai (DSB) praktiskāku nozīmi. Trešajā nodaļā aplūkotas juridiskā statusa īpatnības un apskatīti PTO strīdi par subsīdijām atjaunojamās enerģijas nozarē, kas atbilst PTO darba kārtībai. Ceturtajā nodaļā ir apskatīta Gruzijas tirdzniecības politika un prakse, kā arī Gruzijas un PTO attiecības, tostarp vēsturiskais konteksts, pamatojoties uz PTO sekretariāta ziņojumu un Gruzijas valdības ziņojumu. Autors koncentrējas uz Gruzijas un Krievijas tirdzniecības attiecību vēsturi, kas, pēc autora domām, laika gaitā pārtapa par “tirdzniecības karu” ar ļoti skaidru politisko pieskaņu un precedenciālu raksturu. Šis gadījums nekad nav plaši analizēts zinātniskās aprindās un ir pirmais mēģinājums. Promocijas darbs sastāv no 196 lappusēm. Tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, ieteikumi, kā arī intervijas.
Translated title of the contributionThe Role of the WTO in the Development of International Trade: History, Problems and Perspectives of International Trade Law. Summary of the Doctoral Thesis
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
  • Grasis, Jānis, First/Primary/Lead supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords*

  • Zinātnes nozare – Tiesību zinātne, apakšnozare – starptautiskās tiesības
  • Pasaules Tirdzniecības organizācija
  • Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību
  • Vispārējais līgums par pakalpojumu tirdzniecību
  • Eiropas Savienība
  • Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību;promocijas darba kopsavilkums

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 4. Doctoral Thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Role of the WTO in the Development of International Trade: History, Problems and Perspectives of International Trade Law. Summary of the Doctoral Thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this